Podmínky a pravidla

Obchodní podmínky společnosti Behavera s.r.o. Sídlo: Zubatého 295/5, Smíchov, 15000, Praha 5, Česká republika, IČO: 03525520, spisová značka C 233138 vedená u Městského soudu v Praze.

Úvodní ustanovení

‍Těmito obchodními a produktovými podmínkami (dále společně jen "podmínky") se řídí vztahy při poskytování a využívání služeb společnosti Behavera. Jedná se o používání platformy vyvinuté a vlastněné společností Behavera. Platforma je dostupná prostřednictvím rozhraní umístěných na internetových adresách dashboard.behavera.com, welcome.behavera.com, game.behavera.com a bibi.behavera.com (dále jen "služba").

Klienty služby jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé (dále jen "klient"), kteří službu využívají a jejím prostřednictvím realizují:

- online hodnocení uchazečů o zaměstnání s cílem vybrat vhodné kandidáty pro další kola výběrového řízení,

- hodnocení zaměstnanců s cílem vybrat vhodné prostředky pro další rozvoj jejich klíčových kompetencí,

- online inzerce pracovních příležitostí a obsahu souvisejícího s tématy týkajícími se pracovní osobnosti,

- činnosti související s dalšími personálními potřebami klienta.

Účastníkem se rozumí fyzická osoba, kterou se Klient rozhodne pozvat do Služby za účelem jejího testování prostřednictvím Služby (dále jen "Účastník"). Účastníkem může být zaměstnanec Klienta nebo jiná spolupracující osoba Klienta, které je Služba zpřístupněna na základě smluvního vztahu mezi společností Behavera a Klientem.

Odchylné písemné dohody mezi společností Behavera a klientem mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

Práva a povinnosti ze smluvního vztahu mezi společností Behavera a Klientem se řídí českým právem. Pro řešení případných sporů účastníci určují jako příslušný soud soud v Praze.

Podmínky používání služby

‍Klient je povinen se před zahájením využívání služby zaregistrovat v internetovém rozhraní. Úplná registrace je podmínkou pro řádné využívání Služby.

- Při registraci je klient povinen uvést pravdivé údaje o sobě a o společnosti (právnické osobě), kterou na platformě registruje. Společnost Behavera si vyhrazuje právo tyto informace ověřit.

- Klient má možnost vytvořit si na svém účtu další přístupy, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Další přístupy lze vytvořit výhradně pro odpovědnou osobu, kterou klient prokazatelně určí.

Zadavatel poskytuje účastníkům přístup ke konkrétnímu hodnocení v rámci využívané služby elektronicky formou internetového odkazu. Hodnocení vytvořené Klientem je pro svého Uživatele aktivní v okamžiku jeho aktivace prostřednictvím internetového rozhraní služby (dále jen "aktivní hodnocení").

- Dobu platnosti aktivního hodnocení (tj. dobu, po kterou se účastníci mohou přihlásit a dokončit hodnocení) definuje klient ve svém uživatelském účtu.

- Po celou dobu platnosti aktivního hodnocení si jej účastník může vytvořit prostřednictvím internetového rozhraní. Obsluhovat svůj účet (dále jen "přístup účastníka") a plnit úkoly hodnocení. Po uplynutí stanovené doby platnosti je účastníkovi odepřena možnost dokončit hodnocení, pokud tak již neučinil.

Účastník provede hodnocení definované zadavatelem prostřednictvím internetového prostředí služby. Jeho odpovědi jsou automaticky uloženy a zabezpečeny na vzdáleném serveru Služby.

Přístup účastníka k uvedenému hodnocení je možný pouze po dokončení jeho registrace v prostředí služby. Účastník může v průběhu hodnocení svou činnost přerušit. Po přerušení může pokračovat v místě, kde hodnocení přerušil, a dokončit jej. Účastník nesmí hodnocení dokončit. Prostřednictvím Služby má Zadavatel přístup k automaticky vyhodnoceným a interpretovaným výsledkům Účastníků, kteří hodnocení dokončili, které se skládají z kvalitativních a kvantitativních ukazatelů měřených v rámci hodnocení. V případě, že Účastník hodnocení nedokončil, má Klient přístup pouze k informacím, které Účastník poskytl v rámci přihlášení do Služby. Klient se zavazuje prezentovat prostřednictvím Služby pouze pravdivé a nezkreslené informace, které jsou v souladu s právním řádem České republiky a které nepoškozují třetí osoby ani společnost Behavera, nejsou za žádných okolností diskriminační a které nejsou v rozporu s dobrými mravy a etikou. Za obsah prezentovaných informací odpovídá osoba, která tyto informace prostřednictvím Služby prezentovala. Společnost Behavera má právo dostupnými technickými nebo právními prostředky zabránit používání Služby Klientem nebo Účastníkem, který opakovaně nebo podstatným způsobem porušil ustanovení těchto Podmínek, a podniknout následné právní kroky z takového jednání.

Cena služby

‍Přehledné ceníky vydané společností Behavera, jakož i ústní a telefonické informace nebo informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek o cenách Služby jsou informativní, ze strany společnosti Behavera nezávazné a ze strany Klienta nevymahatelné. Společnost Behavera si vyhrazuje právo změnit parametry Služby, resp. a ceny Služby bez předchozího písemného upozornění.

Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je zadavatel oprávněn vyžádat si závaznou cenovou nabídku, jejíž platnost je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. Ceny předmětu plnění uvedené v cenové nabídce nezahrnují související služby, není-li výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb musí být výslovně uveden v objednávce.

Uzavření smlouvy

‍Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je smlouva o využívání služby mezi společností Behavera a klientem uzavřena na základě písemných objednávek klienta zaslaných elektronicky, obvykle e-mailem. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka společnosti Behavera učiněná na základě požadavku Klienta. Není-li uvedeno jinak, platí tyto podmínky pro závazkový vztah mezi smluvními stranami. Pro stanovení ceny služby platí ceny uvedené v platné cenové nabídce, resp. ceny platné v době přijetí objednávky. Platební podmínky

Cena je splatná na základě daňového dokladu - faktury. Behavera vystaví fakturu klientovi po uzavření smlouvy, v případě dlouhodobého smluvního vztahu vždy na začátku období, za které je faktura vystavena. Faktura je splatná čtrnáctý den ode dne jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě Služby je dnem uskutečnění zdanitelného plnění první den poskytnutí Služby Provozovatelem nebo den vystavení daňového dokladu, podle toho, co nastane dříve. 14 kalendářních dnů, je Behavera oprávněna pozastavit poskytování Služby až do doby, kdy bude cena ze strany Objednatele uhrazena v plné výši. Poskytování Služby bude obnoveno neprodleně po připsání dlužné částky na účet společnosti Behavera. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služby o dobu, po kterou bylo poskytování Služby z výše uvedeného důvodu přerušeno, ani na slevu či jiné snížení sjednané ceny za Službu.

‍Bezpečnost informací

‍Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích vyplývajících z povahy využívání služby. Za důvěrné informace se považují takové informace a údaje, které se smluvní strany dozvěděly v přímé či nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, jakož i veškeré údaje, dokumentace, texty, počítačové a tištěné nosiče, které si smluvní strany vzájemně písemně či ústně poskytly při jednání a/nebo využívání Služby.

Společnost Behavera se výslovně zavazuje, že veškeré informace o klientovi a účastnících považuje za důvěrné informace. Za porušení důvěrnosti se nepovažuje, pokud je některá ze smluvních stran povinna sdělit důvěrné informace na základě povinnosti stanovené zákonem. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení smluvního vztahu , ukončení používání služby nebo ukončení smlouvy mezi společností Behavera a Klientem.

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") společnost Behavera prohlašuje, že ve vztahu k osobním údajům Klienta a Účastníků hodnocení je v roli Správce osobních údajů . V této souvislosti se společnost Behavera zavazuje, že:

- zajištění informování subjektů údajů v souladu s články 12 až 22 nařízení GDPR,

- zavedení vhodných technických a organizačních opatření k doložení souladu zpracování osobních údajů s nařízením GDPR,

- zajištění odpovídající ochrany před ztrátou, krádeží, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným nebo jiným poškozením či jiným neoprávněným použitím nebo zpracováním osobních údajů.

Společnost Behavera bere na vědomí, že je povinna dodržovat všechny právní předpisy týkající se ochrany údajů, osobních informací a obchodního tajemství.

Ochrana duševního vlastnictví

‍Všechen obsah služby, jejího systému a dalších souvisejících prvků, jako jsou nástroje, funkce, testové otázky, texty, grafika, videa, obrázky, loga, ikony, internetové prezentace a všechny další související objekty hmotné i nehmotné povahy jsou majetkem společnosti Behavera. Jsou chráněny v souladu s autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Klient nesmí Službu a/nebo Platformu a/nebo její část používat jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Klient používal Službu a/nebo Platformu a/nebo její část formou šíření a kopírování nebo jiného technického zpracování bez prokazatelného souhlasu společnosti Behavera. Neoprávněné užití obsahu Služby a/nebo Platformy představuje porušení těchto práv a souvisejících platných právních předpisů.

Obecné podmínky

‍Behavera je oprávněna odstoupit od tohoto smluvního vztahu, pokud je Klient v prodlení s úhradou finančních částek podle těchto podmínek po dobu delší než 14 dní. Dále je oprávněna odstoupit, pokud Klient poškodí dobré jméno nebo ochrannou známku společnosti Behavera.

Společnost Behavera je rovněž oprávněna uplatnit výhradu vlastnictví v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Vyplnění hodnocení účastníkem je za všech okolností nabídkou, jejíž platnost je 14 kalendářních dnů od data vystavení, není-li uvedeno jinak. Ceny předmětu plnění uvedené v cenové nabídce nezahrnují související služby, není-li výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb musí být výslovně uveden v objednávce.

Uzavření smlouvy

‍Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je smlouva o využívání služby mezi společností Behavera a klientem uzavřena na základě písemných objednávek klienta zaslaných elektronicky, obvykle e-mailem. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka společnosti Behavera učiněná na základě požadavku Klienta. Není-li uvedeno jinak, platí tyto podmínky pro závazkový vztah mezi smluvními stranami. Pro stanovení ceny služby platí ceny uvedené v platné cenové nabídce, resp. ceny platné v době přijetí objednávky. Platební podmínky

Cena je splatná na základě daňového dokladu - faktury. Behavera vystaví fakturu klientovi po uzavření smlouvy, v případě dlouhodobého smluvního vztahu vždy na začátku období, za které je faktura vystavena. Faktura je splatná čtrnáctý den ode dne jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě Služby je dnem uskutečnění zdanitelného plnění první den poskytnutí Služby Provozovatelem nebo den vystavení daňového dokladu, podle toho, co nastane dříve. 14 kalendářních dnů, je Behavera oprávněna pozastavit poskytování Služby až do doby, kdy bude cena ze strany Objednatele uhrazena v plné výši. Poskytování Služby bude obnoveno neprodleně po připsání dlužné částky na účet společnosti Behavera. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služby o dobu, po kterou bylo poskytování Služby z výše uvedeného důvodu přerušeno, ani na slevu či jiné snížení sjednané ceny za Službu.

‍Bezpečnost informací

‍Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích vyplývajících z povahy využívání služby. Za důvěrné informace se považují takové informace a údaje, které se smluvní strany dozvěděly v přímé či nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, jakož i veškeré údaje, dokumentace, texty, počítačové a tištěné nosiče, které si smluvní strany vzájemně písemně či ústně poskytly při jednání a/nebo využívání Služby.

Společnost Behavera se výslovně zavazuje, že veškeré informace o klientovi a účastnících považuje za důvěrné informace. Za porušení důvěrnosti se nepovažuje, pokud je některá ze smluvních stran povinna sdělit důvěrné informace na základě povinnosti stanovené zákonem. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení smluvního vztahu , ukončení používání služby nebo ukončení smlouvy mezi společností Behavera a Klientem.

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") společnost Behavera prohlašuje, že ve vztahu k osobním údajům Klienta a Účastníků hodnocení je v roli Správce osobních údajů . V této souvislosti se společnost Behavera zavazuje, že:

- zajištění informování subjektů údajů v souladu s články 12 až 22 nařízení GDPR,

- zavedení vhodných technických a organizačních opatření k doložení souladu zpracování osobních údajů s nařízením GDPR,

- zajištění odpovídající ochrany před ztrátou, krádeží, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným nebo jiným poškozením či jiným neoprávněným použitím nebo zpracováním osobních údajů.

Společnost Behavera bere na vědomí, že je povinna dodržovat všechny právní předpisy týkající se ochrany údajů, osobních informací a obchodního tajemství.

Ochrana duševního vlastnictví

‍Všechen obsah služby, jejího systému a dalších souvisejících prvků, jako jsou nástroje, funkce, testové otázky, texty, grafika, videa, obrázky, loga, ikony, internetové prezentace a všechny další související objekty hmotné i nehmotné povahy jsou majetkem společnosti Behavera. Jsou chráněny v souladu s autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Klient nesmí Službu a/nebo Platformu a/nebo její část používat jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Klient používal Službu a/nebo Platformu a/nebo její část formou šíření a kopírování nebo jiného technického zpracování bez prokazatelného souhlasu společnosti Behavera. Neoprávněné užití obsahu Služby a/nebo Platformy představuje porušení těchto práv a souvisejících platných právních předpisů.

Obecné podmínky

‍Behavera je oprávněna odstoupit od tohoto smluvního vztahu, pokud je Klient v prodlení s úhradou finančních částek podle těchto podmínek po dobu delší než 14 dní. Dále je oprávněna odstoupit, pokud Klient poškodí dobré jméno nebo ochrannou známku společnosti Behavera.

Společnost Behavera je rovněž oprávněna uplatnit výhradu vlastnictví v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Vyplnění hodnocení účastníkem je pro účastníka za všech okolností bezplatné a nemůže být účtováno žádné ze zúčastněných stran. Objednatel není oprávněn požadovat po Účastníkovi v souvislosti s provedením posouzení žádné další plnění.

Klient nemá nárok na vrácení zaplacené Ceny ani na slevu z Ceny v případě, že objednané Služby nevyužije z důvodu technických překážek na jeho straně a/nebo nesplnění hodnocení jeho Účastníků. Behavera si vyhrazuje právo podmínit zahájení poskytování Služby zaplacením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem .

Registrací v internetovém rozhraní služby, odesláním objednávky nebo uzavřením smlouvy se společností Behavera klient bere na vědomí a výslovně a bez výhrad souhlasí s:

- dodržování podmínek poskytování služby uvedených v těchto podmínkách,

- respektování technických možností internetu, internetových prohlížečů a elektronického systému služby,

- s ohledem na povahu a účel poskytované služby,

- skutečnost, že výsledky služby budou společností Behavera dále zpracovávány v anonymizované podobě za účelem anonymních statistik a dalšího zlepšování služby,

- obsah těchto smluvních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. července 2022 a plně nahrazují Všeobecné obchodní podmínky společnosti Behavera s.r.o. ze dne 1. 1. 2020.

Aktuální znění podmínek naleznete na adrese: behavera.com/terms.